Teď rozvážíme do: 55 min.m

ROZVÁŽÍME ZE SMÍCHOVA - PRAHA 5

PŘIJÍMÁME HOTOVOST / TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY NA 725880008

DODRŽUJEME MAX. VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ - VŠE DORUČUJEME V OCHRANNÝCH OBALECH

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

při užívání portálu Babiččin rozvoz jídel

 

Společnost RESTAURACE ŘÍZKÁRNA s.r.o., se sídlem Na Struze 1, 110 00 Praha 1, IČO: 291 36 211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202846 (dále jen „společnost“ a/nebo „my“) shromažďuje a zpracovává osobní údaje při používání internetového obchodu společnosti, který je společností provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.babiccinrozvozjidel.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), a dále v souvislosti s prohlížením webových stránek,  uzavřením a plněním kupní smlouvy uzavřené mezi společností jako prodávajícím a uživatelem webového rozhraní obchodu jako kupujícím, jakož i v souvislosti  s uzavřením a plněním kupní smlouvy uzavřené mezi společností jako prodávajícím a kupujícím jinou cestou než prostřednictvím webové rozhraní (např. e-mailem, jinak písemně, telefonicky či osobně) ohledně zboží nabízeného na webových stránkách, a to vše v souladu s příslušnými všeobecnými obchodními podmínkami pro užívání portálu Babiččin rozvoz jídel.

 

Používáním našich webových stránek a služeb berete na vědomí, že zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

Kategorie osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme

 

Společnost shromažďuje údaje, mezi které patří zejména:

 

(1)   osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v souvislosti s užíváním webového rozhraní obchodu nebo při uzavírání kupní smlouvy s námi jakoukoliv cestou ohledně zboží nabízeného na webových stránkách, zejména při založení uživatelského účtu, a/nebo při učinění objednávky, a/nebo při podání žádosti o informace a pomoc, a/nebo při nákupu na webovém rozhraní obchodu. Mezi ně mohou patřit zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, doručující adresa, údaje o poloze (pokud s souhlasíte se zpracováním údajů o vaší poloze), informace týkající se vašeho platebního prostředku, údaje o provedených transakcích a platbách, věk při objednávání zboží s věkovým omezením, další informace, které poskytnete buď při založení uživatelského účtu, nebo později při úpravě svého profilu, a/nebo při učinění objednávky zboží nebo jejím vyřízení (např. zakoupené zboží, zvláštní pokyny, datum a čas objednávky, text, obrázky a další uživatelský obsah, který nám poskytnete);

 

(2)   osobní údaje poskytnuté vámi přímo nebo odvozené během telefonních hovorů nebo e-mailové komunikace, které jste uskutečnili na naše kontaktní údaje, které lze zaznamenat pouze s vaším souhlasem, včetně dat/časů hovorů, kontaktních údajů volajícího a údajů o objednávce; a

 

(3)   data o využívání a procházení webových stránek, tj. zejména identifikační údaje zařízení, ze kterého webové stránky navštěvujete, informace o webové stránce a komunikaci, jako jsou údaje shromážděné soubory cookie a podobnými sledovacími technologiemi v době, kdy používáte webovou stránku.

 

 

Účely zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném a vhodném pro konkrétní účely zpracování. V relevantních případech zpracujeme vaše osobní údaje, které jsme shromáždili nebo které jste nám poskytli, k níže uvedeným účelům.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména k naplnění našich smluvních závazků vůči vám v rozsahu nezbytném k tomu, aby společnost:

 

·              vám umožnila registraci na webových stránkách nebo založením uživatelského účtu;

·              vám umožnila dokončení objednávky, tj. nákupu zboží;

·              zajistila dodání zboží na vámi zadanou adresu; a

·              spravovala žádosti o informace, které nám zašlete, včetně řešení stížností a komunikací přijatých prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 

Vaše osobní údaje dále zpracováváme v nezbytném rozsahu na základě oprávněného zájmu, například z důvodu:

 

·              vymáhání pohledávek a prosazování vlastních práv u soudu;

·              zaslání individualizovaných marketingových komunikací týkající se našeho zboží a služeb (včetně e-mailu, SMS, MMS, oznámení sociálních sítí, mobilních aplikací) nebo jinak cíleného marketingu služeb či zboží, které by vás mohly zajímat; nebo zobrazováním personalizované reklamy prostřednictvím webového rozhraní obchodu; vyžadují-li to platné právní předpisy, je zpracování osobních údajů pro marketingové účely založeno na vašem souhlasu; a

·              pro provedení průzkumů zákaznické spokojenosti a ke zlepšování kvality služeb a zboží poskytovaných společností.

 

Společnost může zpracovávat osobní údaje také za účelem správy a dodržování zákonných ustanovení a předpisů. To může zahrnovat zpracování za účelem plnění povinností v oblasti vedení účetnictví a poskytování informací příslušným orgánům, jako jsou daňové úřady nebo orgány činné v trestním řízení, v souladu se závaznými právními předpisy.

 

Při zpracování vašich osobních údajů pro účely poskytování našeho zboží a pro další výše uvedené účely můžeme při zpracování používat automatizované prostředky, které mohou zahrnovat i automatizované rozhodování.

 

 

Uchování údajů

 

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, co je váš uživatelský účet aktivní. Po smazání uživatelského účtu mohou být osobní údaje uchovávány pouze po dobu, po kterou je takové zpracování vyžadováno zákonem nebo je přiměřeně nezbytné pro plnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů, včetně vedení účetnictví, řešení sporů nebo prevence protiprávního jednání.

 

Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány po dobu trvání účelů, pro které byly shromážděny. Obecně tak osobní údaje zpracováváme po dobu existence smluvního vztahu s vámi a následně po dobu příslušné promlčecí lhůty (tj. obecně 3 let od zániku smluvního vztahu, zejm. od splnění jednotlivé objednávky) nebo jakékoliv jiné lhůty stanovené příslušnými právními předpisy (např. pro daňové a účetní doklady to může být až 10 let).

 

Po uplynutí příslušné lhůty pro uchovávání vašich osobních údajů můžeme tyto údaje nadále zpracovávat pouze pro tzv. slučitelné účely, kterými jsou např. zákonná povinnost archivace nebo pro ochranu našich zájmů a práv v potenciálních soudních či jiných sporech.

 

Komunikace údajů

 

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami s výjimkou situace, kdy můžeme předávat osobní údaje dalším poskytovatelům nezbytně nutných služeb, jako jsou banky či právní poradci, jakož i orgánům veřejné moci (policii, soudům, správním orgánům a úřadům) v případě, že tak zákon vyžaduje nebo na základě jejich oprávněných požadavků.

 

Předávání údajů do zemí mimo EHP

 

Nedochází k jakémukoliv předávání osobních údajů do třetích zemí ani mezinárodní organizaci.

 

Zabezpečení údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovávány s pomocí informačních technologií a/nebo fyzických prostředků a jsou chráněny přiměřenými bezpečnostními zařízeními, která jsou vhodná k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů. Společnost zejména přijímá příslušná administrativní, technická, osobní a fyzická opatření určená k ochraně osobních údajů před ztrátou, krádeží, neoprávněným použitím, zveřejněním nebo změnou. Kromě toho je přístup zaměstnanců společnosti k osobním údajům omezen a zaměstnanci mají přístup pouze k těm údajům nezbytným pro plnění pracovních úkolů.

 

Přímý marketing

 

Používání osobních údajů pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu a profilování za účelem přímého marketingu nám můžete kdykoliv zakázat tím, že nás kontaktuje prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů nebo využije možnosti odhlášení v souvislosti s jakýmikoliv zprávami přímého marketingu.

 

 

Vaše práva

 

Podle nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) máte v souvislosti s ochranou osobních údajů tato práva:

 

·         Požadovat od nás informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.

·         Vyžádat si přístup k těmto údajům,

·         nechat je aktualizovat nebo opravit, pokud tyto údaje považujete za neaktuální či neúplné,

·         případně požadovat od nás omezení zpracování těchto údajů (např. se rozhodnete odhlásit se z odběru novinek).

·         Dále můžete požadovat kopii přehledu osobních údajů, které zpracováváme,

·         popř. můžete požadovat výmaz osobních údajů.

·         Máte také právo na přenositelnost údajů.

·         Máte právo podat námitku proti zpracování vašich údajů.

·         Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud se zpracování zakládá na souhlasu.

·         V neposlední řadě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud, pokud shledáte, že s vašimi daty nenakládáme správně.

 

Výše uvedená práva můžete uplatni tak, že se na nás obrátíte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

 

adresa pro doručování RESTAURACE ŘÍZKÁRNA s.r.o., Na Struze 1, 110 00, Praha 1, Česká republika
adresa elektronické pošty info@restaurace-rizkarna.cz,
telefonní číslo 725 880 008.
 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 9. 2023.

 
 

 

Vaše objednávka

Celkem 0,00 Kč
Košík je zatím prázdný. Nejprve si vyberte si nějaké jídlo z naší nabídky.